ОПП Менеджмент і адміністрування (м)

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Менеджмент і адміністрування»

Код і назва галузі знань

07 Управління та адміністрування

Код і назва спеціальності

073 Менеджмент

Кваліфікація

Магістр з менеджменту

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Національна рамка кваліфікації України – 7 рівень

FQ-EHEA – другий цикл

FQF-LLL - 7 рівень

Гарант освітньої програми

Ажаман Ірина Анатоліївна д.е.н., професор, зав. кафедри Менеджменту і маркетингу, iryna.azhaman@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

 

2022

 

Навчальний план

 

2022

 

Відомості самооцінювання

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Силабуси

Навчально-методичні матеріали

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Загальні компоненти

OK 1

Правове регулювання господарської діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

OK 2

Іноземна мова (спецкурс)

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

ОК3

Менеджмент організацій

навчальна дисципліна

силабус

КР

ОК4

Стратегічний менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК5

Математичні моделі в економічній діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК6

Корпоративне управління

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК7

Управління проектами

навчальна дисципліна

силабус

КР

ОК8

Міжнародний менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК9

Управління якістю

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК10

Професійна практика

практика

силабус

 

ОК11

Кваліфікаційна робота

практика

 

МВ

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Загальні компоненти

 

 

 

 

 

Спеціальні (фахові) компоненти