ОПП Будівництво та цивільна інженерія

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня кваліфікація

Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Обсяг кредитів ЄКТС

240 кредитів ЄКТС

Гарант освітньої програми

 

 

Освітня програма

2017

2022

Навчальний план

2017

 

Відомості самооцінювання

 

 

 

Опис освітньої програми - Опис_БтаЦІ_Б.pdf

Перелік компонентів

 

Перелік компонент освітньої програми

 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

71,50

 

 Дисципліни гуманітарної і соціально-економічної підготовки

22,50

 

Історія України та української культури

4,00

іспит

Українська мова (за професійним спрямуванням)

2,00

іспит

Філософія

3,00

іспит

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

5,50

іспит/ залік

Іноземна мова (спецкурс)

1,50

залік

Психологія

2,00

залік

Економічна теорія

2,00

залік

Основи менеджменту і маркетингу

2,00

залік

Правознавство

2,00

залік

Дисципліни природничо-наукової підготовки

49,00

 

Вища математика

18,00

іспит/ залік

Фізика

7,50

іспит

Хімія

4,50

іспит

Теоретична механіка

7,50

іспит/ залік

Інформатика

7,50

залік

Чисельні методи

2,00

залік

Екологія

2,00

залік

Фізичне виховання

8,00

залік

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

147,50

 

- за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія"

74,00

 

Вступ до будівельної справи

2,00

залік

Технічна механіка рідини і газу

2,00

залік

Водопостачання і водовідведення

2,00

залік

Опір матеріалів

8,00

іспит/ залік

Будівельна механіка

3,50

іспит

Будівельне матеріалознавство

3,00

іспит

Інженерна графіка

6,50

іспит/ залік

Метрологія і стандартизація

2,00

залік

Інженерна геодезія (загальний курс)

3,50

іспит

Інженерна геодезія (практикум)

3,00

залік

Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів

3,50

іспит

Планування міст і транспорт

2,50

залік

Охорона праці

2,00

залік

Архітектура будівель і споруд

2,50

залік

Будівельні конструкції

5,50

іспит/ залік

Будівельна техніка

2,50

залік

Технологія будівельного виробництва

4,00

іспит

Організація будівництва

3,50

іспит

Економіка будівництва

2,00

залік

Виробнича база будівництва

2,00

залік

Електротехніка у будівництві

2,50

залік

Теплогазопостачання і вентиляція

2,00

залік

Безпека життєдіяльності

2,00

залік

"Промислове та цивільне будівництво"

73,50

 

Будівельне матеріалознавство  (спецкурс)

2,50

залік

Опір матеріалів (спецкурс)

6,50

іспит/ залік

Електропостачання і електрообладнання в будівництві

2,00

залік

Дерев'яні та пластмасові конструкції

4,00

іспит

Технологія будівельного виробництва (спецкурс) 1

3,00

іспит

Металеві конструкції

6,50

іспит/ залік

Інформаційні технології проектування   металевих та дерев’яних конструкцій

2,00

залік

Архітектура будівель і споруд (спецкурс)

6,50

іспит/ залік

Будівельна механіка  (спецкурс)

7,00

іспит/ залік

Залізобетонні та кам’яні конструкції

8,50

іспит/ залік

Інформаційні технології проектування залізобетонних конструкцій

2,00

залік

Технологія будівельного виробництва (спецкурс)

4,50

залік

Основи і фундаменти

6,00

іспит/ залік

Організація та планування будівництва

2,50

залік

Сучасне програмне забезпечення управління будівельними процесами

1,50

залік

Проектування будівель і споруд

2,00

залік

Метали та зварювання в будівництві

2,00

залік

Динамічні моделі в інженерних задачах

2,00

залік

Виробнича експлуатація будівельної техніки

2,50

залік

"Мости і транспортні тунелі"

73,5

 

Гідравліка, гідрологія та гідрометрія

3,00

іспит

Будівельна механіка

7,00

іспит/ залік

Опір матеріалів (спецкурс)

6,50

іспит/ залік

Будівельне матеріалознавство в будівництві транспортних споруд

2,00

залік

Будівництво та експлуатація автомобільних доріг

3,00

залік

Проектування доріг та мостових переходів

3,00

іспит

Архітектурні конструкції транспортних споруд

3,50

залік

Металеві конструкції

3,00

 

Металеві конструкції мостів

4,50

іспит

Залізобетонні та кам'яні конструкції

4,00

 

Залізобетонні та кам'яні конструкції мостів

4,50

іспит

Дерев'яні конструкції мостів

2,00

залік

Основи та фундаменти

3,00

залік

Основи та фундаменти транспортних споруд (спецкурс)

3,00

іспит

Проектування підземних транспортних споруд

4,00

залік

Експлуатація транспортних споруд

2,00

залік

Технологія будівництва транспортних споруд (спецкурс)

4,50

іспит

Організація будівництва транспортних споруд (спецкурс)

3,00

іспит

Будівельна техніка для спорудження мостів та тунелів

3,00

залік

Проектування транспортних споруд

2,00

залік

Конструктивно-технологічні особливості реконструкції мостів та тунелів

3,00

залік

"Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів"

75,50

 

Органічна та фізична хімія, хімія силікатів

6,50

іспит/ залік

Комп'ютерні методи моделювання процесів і апаратів

5,00

залік

Бетони і будівельні розчини

6,00

іспит/ залік

В’яжучі речовини та заповнювачі бетонів

6,50

іспит/ залік

Металознавство і зварювання

2,00

залік

Підйомно-транспортні машини

2,50

залік

Теплові установки  та основи технічної термодинаміки

3,00

залік

Основи математичного моделювання в матеріалознавстві та оптимізація будівельних матеріалів

5,50

іспит/ залік

Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

4,00

іспит

Теплотехнічне обладнання будівельної індустрії

4,00

іспит

Управління якістю будівельних матеріалів

2,00

залік

Механічне обладнання будівельної індустрії

3,50

залік

Каркасно-монолітне домобудування

3,50

іспит

Технологія полімерних композиційних матеріалів

5,50

іспит/ залік

Технологія залізобетону

5,50

іспит/ залік

Основи технологій композиційних будівельних матеріалів

3,00

залік

Організація підприємств індустрії будівельних матеріалів

3,50

залік

Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів

2,00

залік

Арматура для залізобетонних конструкцій

2,00

залік

"Міське будівництво та господарство"

73,50

 

Інженерна підготовка міських територій

4,00

іспит

Міські  вулиці та дороги

7,50

іспит/ залік

Основи та фундаменти

3,00

залік

Міські інженерні споруди

4,00

залік

Основи енергозбереження

2,50

залік

Основи проектної справи

3,50

залік

Садово-паркове та ландшафтне будівництво

4,00

залік

Утримання міської забудови

6,00

іспит

Інженерне обладнання будівель і споруд

3,00

залік

Ремонт і реконструкція будівель та споруд

4,00

іспит

Комп’ютерне моделювання в міському господарстві

3,00

залік

Технічна теплофізика огороджуючих конструкцій будівель і споруд

4,00

залік

Міський транспорт

3,00

залік

Основи реконструкції міської забудови

3,50

залік

Планування та благоустрій міст

4,00

іспит

Підсилення будівельних конструкцій

2,50

залік

Енергоефективні матеріали для термомодернізації будівель

3,50

залік

Міська екологія

2,00

залік

Технічна експлуатація будівель та споруд

3,50

іспит

Комп’ютерні технології в міському будівництві

3,00

залік

"Водопостачання та водовідведення"

73,00

 

Раціональне використання водних ресурсів

3,00

залік

Інженерна гідравліка

3,00

іспит

Термодинаміка і тепломасопередача

2,00

залік

Хімія води і мікробіологія

3,50

іспит

Насоси та насосні станції

7,50

іспит/ залік

Системи та споруди водопостачання

10,00

іспит/ залік

Системи та споруди водовідведення

6,00

іспит/ залік

Міські інженерні мережі

2,00

залік

Санітарно-технічне обладнання будівель

4,00

залік

Очистка природних вод

6,50

іспит/ залік

Очистка стічних вод

5,50

іспит/ залік

Обробка осадів стічних вод

3,00

іспит

Обладнання систем водопостачання та водовідведення

4,00

залік

Теоретичні основи технології очистки природних та стічних вод

4,00

залік

Сільськогосподарське водопостачання та водовідведення

7,00

залік

Технологія та організація спецробіт

2,00

залік

"Теплогазопостачання і вентиляція"

73,00

 

Термодинаміка

3,50

іспит

Тепломасообмін

3,00

залік

Будівельна теплофізика

3,50

іспит

Опалення

7,00

іспит

Аеродинаміка вентиляції

2,00

залік

Очищення вентиляційних викидів

1,50

залік

Вентиляція

6,50

залік

Газопостачання

7,00

іспит/ залік

Теплопостачання

6,00

іспит

Кондиціювання повітря

9,00

іспит/ залік

Гідравлічні та аеродинамічні машини

2,50

залік

Теплогенеруючі установки

7,00

іспит

Енергозбереження

5,50

залік

Основи автоматизації систем ТГПіВ

3,00

іспит

Технологія заготівельних робіт

3,00

іспит

Основи гідравліки і аеродинаміки

3,00

залік

"Автомобільні дороги та аеродроми та транспортні системи"

73,00

 

Загальний курс шляхів сполучення

6,50

іспит

Проектування автомобільних доріг та аеродромів

13,00

іспит/ залік

Основи та фундаменти

3,00

іспит

Будівництво автомобільних доріг та аеродромів

10,00

іспит

Штучні та водопропускні споруди на автомобільних дорогах

9,50

іспит

Експлуатація та інвентаризація у дорожній галузі

3,50

іспит

Економіка будівництва та експлуатації автомобільних доріг і аеродромів

3,00

залік

Інфраструктура автомобільних доріг та аеродромів

3,00

залік

Оцінка впливу автомобільних доріг та аеродромів

2,00

залік

Безпека та організація руху на автодорогах

4,00

залік

Дорожньо-будівельні матеріали

2,00

залік

Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів

2,00

залік

Гідравліка, гідрологія, гідрометрія. Загальний курс.

3,00

залік

Будівельна механіка (спецкурс)

3,00

залік

Дорожні машини і обладнання

2,50

залік

Ґрунтознавство та механіка ґрунтів

3,00

залік

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

9,00

 

Технологічна

4,50

 

Професійна

4,50

 

ВИПУСКНА РОБОТА

12,00

 

Всього за навчальним планом

240