ОПП Інформаційні технології у промисловому та цивільному будівництві

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

"Інформаційні технології у промисловому та цивільному будівництві"

Код і назва галузі знань

19 "Архітектура та будівництво"

Код і назва спеціальності

192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Кваліфікація

магістр з будівництва  та цивільної інженерії

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Сур'янінов Микола Георгійович,

д.т.н., професор кафедри будівельної механіки, sng@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2021

 

Навчальний план

2021

 

Відомості самооцінювання

 

 

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві та інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

силабус

 

Охорона праці та цивільний захист

навчальна дисципліна

силабус

 

Економіка галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Залізобетонні споруди та їх сейсмостійкість

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект

Металеві конструкції

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Теорія та методи розрахунку просторових споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Об`ємне проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

Моделювання та розрахунок композитних конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Системи наскрізного проектування

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Системи автоматизованого проектування

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Системи ВІМ-моделювання

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проект

Переддипломна практика

практика

силабус

 

Магістерська  робота

Кваліфікаційна робота

методичні вказівки

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Іноземна мова (спецкурс)

навчальна дисципліна

силабус

 

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Провайдінг освітніх інновацій

навчальна дисципліна

силабус

 

Педагогіка та етика професійної діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Архітектура  будівель та споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Бізнес-планування в будівельної галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Прикладні задачі будівельної механіки

навчальна дисципліна

силабус

 

Механіка руйнування

навчальна дисципліна

силабус

 

Теорія оболонок

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління будівництвом та реконструкцією

навчальна дисципліна

силабус

 

Фундаменти в особливих умовах

навчальна дисципліна

силабус

 

Комп’ютерне моделювання залізобетонних конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерні основи МСЕ

навчальна дисципліна

силабус

 

Оптимальне проектування будівельних конструкцій

навчальна дисципліна

силабус