Інформаційні системи та технології

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Інформаційні системи та технології»

Код і назва галузі знань

12 «Інформаційні технології»

Код і назва спеціальності

126 «Інформаційні системи та технології»

Кваліфікація

Бакалавр з інформаційних систем та технологій

Тривалість програми

3 ріки 10 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

240 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 6 рівень,

FQ-EHEA – перший цикл,

ЕQF-LLL – 6 рівень

Гарант освітньої програми

Лазарєва Діна Василівна,

Завідувач кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, к.т.н., доцент, lazareva_itpm@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2018

2020

2021

Навчальний план

2018

2020

2021

Відомості самооцінювання

 

 

2021

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсова робота

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Історія України та української культури

навчальна дисципліна

силабус

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна

силабус

 

Філософія

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна

силабус

 

Правознавство

навчальна дисципліна

силабус

 

Психологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Екологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Економічна теорія

навчальна дисципліна

силабус

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Математичний аналіз

навчальна дисципліна

силабус

 

Лінійна алгебра

навчальна дисципліна

силабус

 

Дискретна математика

навчальна дисципліна

силабус

 

Диференціальні рівняння

навчальна дисципліна

силабус

 

Математичне програмування

навчальна дисципліна

силабус

 

Теорія ймовірностей і математична статистика

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Чисельні методи

навчальна дисципліна

силабус

 

Фізика

навчальна дисципліна

силабус

 

Електротехніка та електронніка

навчальна дисципліна

силабус

 

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів

навчальна дисципліна

силабус

 

Алгоритмізація та програмування

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Високорівневі мови програмування

навчальна дисципліна

силабус

 

Об'єктно-орієнтоване програмування

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Теорія алгоритмів

навчальна дисципліна

силабус

 

Операційні системи

навчальна дисципліна

силабус

 

Системне програмування

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи теорії інформації

навчальна дисципліна

силабус

 

Моделювання систем

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація баз даних та знань

навчальна дисципліна

силабус

 

Веб-технології та Веб-дизайн

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Технології створення програмних продуктів

навчальна дисципліна

силабус

 

Інтернет речей

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління проектами

навчальна дисципліна

силабус

 

Інтернет маркетинг

навчальна дисципліна

силабус

 

Системне адміністрування

навчальна дисципліна

силабус

 

Програмування мовою  Python

навчальна дисципліна

силабус

 

Методи та інформаційні технології обробки великих даніх (Вig Data)

навчальна дисципліна

силабус

 

Професійна практика

практика

силабус

 

Переддипломна практика

практика

силабус

 

Кваліфікаційна робота бакалавра

кваліфікаційна робота бакалавра

методичні вказівки

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Історія зовнішньої політики України

навчальна дисципліна

силабус

 

Етика

навчальна дисципліна

силабус

 

Інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

силабус

 

Стратегія підприємства

навчальна дисципліна

силабус

 

Позитивна психологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Релігієзнавство

навчальна дисципліна

силабус

 

Маркетингові дослідження

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління персоналом

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Офісні технології

навчальна дисципліна

силабус

 

Комп'ютерна графіка

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи графічного дизайну

навчальна дисципліна

силабус

 

3D моделювання

навчальна дисципліна

силабус

 

Комп'ютерні системи обробки текстової , графічної та мультимедійної інформації

навчальна дисципліна

силабус

 

Компьютерні мережі

навчальна дисципліна

силабус

 

Пошукова оптимізація веб-застосувань

навчальна дисципліна

силабус

 

Технології контекстної реклами

навчальна дисципліна

силабус

 

Безпека інформаційних систем

навчальна дисципліна

силабус

 

Сертифікація, стандартизація та захист програмних продуктів

навчальна дисципліна

силабус

 

Блок дисциплін за вибором 1. Інформаційні технології в керуванні підприємством

Системний аналіз

навчальна дисципліна

силабус

 

Теорія ігор

навчальна дисципліна

силабус

 

Теорія прийняття рішень

навчальна дисципліна

силабус

 

Оптимальне управління

навчальна дисципліна

силабус

 

Менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

Маркетинг

навчальна дисципліна

силабус

 

Логістика

навчальна дисципліна

силабус

 

Блок дисциплін за вибором 2. Інформаційне забезпечення економічної діяльності підприємства

Дослідження операцій

навчальна дисципліна

силабус

 

Методи оптимізації

навчальна дисципліна

силабус

 

Економетрія

навчальна дисципліна

силабус

 

Динамічне програмування

навчальна дисципліна

силабус

 

Бізнес аналітика

навчальна дисципліна

силабус

 

Цінова та продуктова політика

навчальна дисципліна

силабус

 

Інвестиційний аналіз

навчальна дисципліна

силабус