Про загальний відділ

Основні задачі відділу

- Забезпечення діловодного процесу в академії.

- Складання зведеної номенклатури справ академії.

- Забезпечення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в архів.

- Здійснює необхідну методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами.

- Забезпечення контролю за додержанням вимог затвердженої інструкції з діловодства академії щодо правильного оформлення документів у її структурних підрозділах.

- Організація реєстрації та обліку вхідної та вихідної кореспонденції.

- Забезпечення контролю за виконанням документів з резолюцією та дорученнями ректора до виконавців.

- Здійснення реєстрації наказів та розпоряджень з основної діяльності, оперативного характеру, студентського та аспірантського складу денної та заочної форми навчання.

- Забезпечення культури діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів ведення діловодства в структурних підрозділах академії.

1. Прийом і відправлення кореспонденції.

3. Ознайомлення співробітників академії з розпорядчими документами за підписом.

4. Подання керівництву академії інформаційних відомостей з питань діловодства і контролю за виконанням.

5. Ведення реєстрації, обліку і систематичного контролю за виконанням розпорядчих документів.

6. Методичне керівництво постановкою діловодства в структурних підрозділах і контроль за його станом і виконанням.

7. Розробка практичних рекомендацій з організації документообігу.

8. Здійснення організації своєчасного розміщення на офіційному сайті академії, новин академії та службової інформації для внутрішнього користування.

10. Контроль за виконанням рішень ректорату та їх проходження в академії.

Загальний відділ в процесі своєї діяльності пов’язана з усіма структурними підрозділами академії з питань ведення діловодства:

3. Розсилка зовнішніх і внутрішніх документів по структурних підрозділах;

5. Оформлення повідомлень та реєстрація посвідчень про відрядження;

6. Прийом, відправлення факсограм і телеграм, телефонограм та інше.

7. Розміщення на офіційному сайті академії інформативних матеріалів, стосовно діяльності академії.

8. Здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів академії.