ОПП Економіка будівельного підприємства

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Економіка будівельного підприємства

Код і назва галузі знань

07 «Управління та адміністрування»

Код і назва спеціальності

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кваліфікація

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Тривалість програми

3 роки 10 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

240 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України –6 рівень,
FQ-EHEA – перший цикл,
ЕQF-LLL – 6 рівень

Гарант освітньої програми

Педько Ірина Анатоліївна,

д.е.н., професор кафедри Економіки та підприємництва, pedko@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2017

2019

2020

Навчальний план

2017

2019

2020

Відомості самооцінювання

 

2019

2020

 

Перелік освітніх компонент

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Історія України та Української культури

навчальна дисципліна

силабус

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна

силабус

 

Філософія

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна

силабус

 

Правознавство

навчальна дисципліна

силабус

 

Господарське право

навчальна дисципліна

силабус

 

Психологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Екологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Етика

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Інформатика  

навчальна дисципліна

силабус

 

Вища математика 1

навчальна дисципліна

силабус

 

Вища математика 2

навчальна дисципліна

силабус

 

Теорія ймовірностей і математична статистика

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Економіко-математичні методи та моделі

навчальна дисципліна

силабус

 

Менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

Економічна теорія

навчальна дисципліна

силабус

 

Мікроекономіка

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Макроекономіка

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Статистика

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Економіка  підприємства 1

навчальна дисципліна

силабус

 

Економіка  підприємства 2 

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Маркетинг

навчальна дисципліна

силабус

 

Інформаційні технології

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація підприємницької діяльності  в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Товарна політика підприємства

навчальна дисципліна

силабус

 

Фінанси підприємств

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Інвестування

навчальна дисципліна

силабус

 

Бухгалтерський облік

навчальна дисципліна

силабус

 

Економічний аналіз

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Основи будівельної справи

навчальна дисципліна

силабус

 

Міжнародна економіка 

навчальна дисципліна

силабус

 

Державне регулювання і оподаткування

навчальна дисципліна

силабус

 

Стратегія підприємства

навчальна дисципліна

силабус

 

Економіка й організація інноваційної діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація, планування і контроль на підприємстві

навчальна дисципліна

силабус

 

Внутрішній економічний механізм підприємства

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Торгівля та біржова діяльність

навчальна дисципліна

силабус

 

Проектний аналіз

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Потенціал і розвиток підприємства

навчальна дисципліна

силабус

 

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

навчальна дисципліна

силабус

 

Економіка будівництва

навчальна дисципліна

силабус

 

Ціноутворення та цінова політика

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Практична підготовка

практика

силабус

 

Атестація

кваліфікаційна робота

методичні рекомендації

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Діловодство та документознавство

навчальна дисципліна

силабус

 

Історія зовнішньої політики України

навчальна дисципліна

силабус

 

Економетрія

навчальна дисципліна

силабус

 

Економічна історія України та світу

навчальна дисципліна

силабус

 

Позитивна психологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Релігієзнавство

навчальна дисципліна

силабус

 

Формування баз даних економічної інформації

навчальна дисципліна

силабус

 

Математичне програмування

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Регіональна економіка

навчальна дисципліна

силабус

 

Cамоменеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

Фінанси

навчальна дисципліна

силабус

 

Адміністративний менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

Капітал підприємства: формування і використання

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація виробництва

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління витратами суб’єктів підприємництва

навчальна дисципліна

силабус

 

Операційний менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

Логістика

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління інноваціями

навчальна дисципліна

силабус

 

Блок дисциплін за вибором

 

 

 

Блок 1 Аналіз діяльності будівельного підприємства

Економіка праці і соціально-трудові відносини

навчальна дисципліна

силабус

 

Гроші та кредит

навчальна дисципліна

силабус

 

Економіка нерухомості

навчальна дисципліна

силабус

 

Аудит будівельних підприємств

навчальна дисципліна

силабус

 

Електронні системи документообігу

навчальна дисципліна

силабус

 

Страхування в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Оцінка ефективності інвестиційних проектів

навчальна дисципліна

силабус

 

Блок 2 Експертиза і оцінка нерухомості

Економіка ЖКГ

навчальна дисципліна

силабус

 

Правові основи управління нерухомістю

навчальна дисципліна

силабус

 

Аналіз ринку нерухомості

навчальна дисципліна

силабус

 

Аудит компаній, що працюють на будівельному ринку

навчальна дисципліна

силабус

 

Технологія експлуатації будівель і споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Рієлтерська діяльність

навчальна дисципліна

силабус

 

Інвестиційний менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

 
КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ОПП ЕКОНОМІКА БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА (2019)