ОПП Адитивні технології

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Адитивні технології»

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Кваліфікація

Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми

 3 роки 10 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

240 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 6 рівень,
FQ-EHEA – перший цикл,
ЕQF-LLL – 6 рівень

Гарант освітньої програми

Хлицов Микола Володимирович,

к.т.н., доцент кафедри ПАТБМ, khlytsov@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2021

 

Навчальний план

2021

 

Відомості самооцінювання

 

 

 

Перелік освітніх компонент 2021

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Українська мова (за професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна

 

 

Філософія

навчальна дисципліна

 

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна

 

 

Основи менеджменту і маркетингу

навчальна дисципліна

 

 

Екологія

навчальна дисципліна

 

 

Фізичне виховання

навчальна дисципліна

 

 

Вища математика

навчальна дисципліна

 

 

Фізика

навчальна дисципліна

 

 

Хімія

навчальна дисципліна

 

 

Інформатика

навчальна дисципліна

 

 

Теоретична механіка

навчальна дисципліна

 

 

Чисельні методи рішення інженерних задач

навчальна дисципліна

 

 

Спеціальні (фахові) компоненти  за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія"

Вступ до будівельної справи

навчальна дисципліна

 

 

Інженерна графіка

навчальна дисципліна

 

 

Інженерна геодезія (загальний курс)

навчальна дисципліна

 

 

Інженерна геодезія (практикум)

навчальна дисципліна

 

 

Електротехніка у будівництві

навчальна дисципліна

 

 

Технічна механіка рідини і газу

навчальна дисципліна

 

 

Опір матеріалів

навчальна дисципліна

 

 

Будівельне матеріалознавство

навчальна дисципліна

 

 

Архітектура будівель і споруд

навчальна дисципліна

 

 

Водопостачання і водовідведення

навчальна дисципліна

 

 

Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів

навчальна дисципліна

 

 

Планування міст і транспорт

навчальна дисципліна

 

 

Будівельна механіка

навчальна дисципліна

 

 

Безпека життєдіяльності

навчальна дисципліна

 

 

Будівельні конструкції

навчальна дисципліна

 

 

Будівельна техніка

навчальна дисципліна

 

 

Технологія будівельного виробництва

навчальна дисципліна

 

 

Виробнича база будівництва

навчальна дисципліна

 

 

Теплогазопостачання і вентиляція

навчальна дисципліна

 

 

Організація будівництва

навчальна дисципліна

 

 

Метрологія і стандартизація

навчальна дисципліна

 

 

Охорона праці

навчальна дисципліна

 

 

Економіка будівництва

навчальна дисципліна

 

 

Спеціальні (фахові) компоненти за освітньо-професійною програмою "Адитивні технології"

Основи адитивного виробництва

навчальна дисципліна

 

 

Вступ в конструювання і САПР

навчальна дисципліна

 

 

Дизайн в адитивному виробництві

навчальна дисципліна

 

 

3D-сканування в адитивному виробництві

навчальна дисципліна

 

 

Зворотній інжиніринг в адитивному виробництві

навчальна дисципліна

 

 

Ознайомча практика

практична підготовка

 

 

Практикум по топологічній оптимізації

практична підготовка

 

 

Практикум по рішенню задач оптимізації форми виробів в адитивному виробництві

практична підготовка

 

 

Практикум по біонічному дизайні виробів у адитивному виробництві

практична підготовка

 

 

Практикум по 3D-скануванню в адитивному виробництві

практична підготовка

 

 

Практикум по зворотньому інжинірингу виробів в адитивному виробництві

практична підготовка

 

 

Кваліфікаційна бакалаврська робота

кваліфікаційна випускна робота

 

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

Загальні компоненти

Дисципліна за вибором 1

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 2

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 3

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 4

навчальна дисципліна

 

 

Історія України та української культури

 

 

 

Психологія

 

 

 

Економічна теорія

 

 

 

Правознавство

 

 

 

 

 

 

Спеціальні (фахові) компоненти

за освітньою програмою "Адитивні технології"

Дисципліна за вибором 5

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 6

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 7

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 8

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 9

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 10

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 11

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 12

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 13

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 14

навчальна дисципліна

 

 

Теорія конструювання

 

 

 

Вступ в комп’ютерні науки

 

 

 

Органічна та фізична хімія

 

 

 

Матеріалознавство в адитивних технологіях

 

 

 

Фізичні ефекти та явища в адитивних технологіях

 

 

 

Основи технічної термодинаміки

 

 

 

Технологія адитивного виробництва

 

 

 

Організація адитивного виробництва

 

 

 

Швидке прототипування, виготовлення прес-форм і штампів

 

 

 

Основи графічних мов програмування

 

 

 

Виробництво сухих будівельних сумішей для адитивного виробництва

 

 

 

Контроль і управління технологічними процесами

 

 

 

В’яжучі речовини матеріалів для адитивного виробництва

 

 

 

Заповнювачі матеріалів для адитивного виробництва

 

 

 

Хімічні і мінеральні добавки матеріалів для адитивного виробництва

 

 

 

Декоративні матеріали і вироби

 

 

 

Бетони і будівельні розчини

 

 

 

Фізична хімія і хімія силікатів

 

 

 

Основи математичного моделювання в матеріалознавстві

 

 

 

Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

 

 

 

Комп'ютерні  методи  моделювання процесів  і  апаратів

 

 

 

Механічне обладнання будівельної індустрії

 

 

 

Теплотехнічне обладнання будівельної індустрії

 

 

 

Технологія полімерних композиційних матеріалів

 

 

 

Організація підприємств індустрії будівельних матеріалів

 

 

 

Фізико-хімічні методи дослідження будівельних матеріалів

 

 

 

Арматура для будівельних конструкцій і виробів

 

 

 

 

 

 

з інших освітніх програм

Дисципліна за вибором 15

навчальна дисципліна

 

 

Дисципліна за вибором 16

навчальна дисципліна