ОПП Архітектурно-будівельний інжиніринг

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Архітектурно-будівельний інжиніринг

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Кваліфікація

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Коробко Оксана Олександрівна,

д.т.н., доцент, завідувач кафедри Архітектурних конструкцій, okskorobko@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

 

2021

2022

Навчальний план

 

2021

2022

Відомості самооцінювання

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Силабуси

Навчально-методичні матеріали

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 

Загальні компоненти

ОК1

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК2

Іноземна мова (спецкурс)

навчальна дисципліна

силабус

ПЗ

 

Спеціальні (фахові) компоненти

ОК3.1

Архітектурно-будівельне проектування 1

навчальна дисципліна

силабус

КР

ОК3.2

Архітектурно-будівельне проектування 2

навчальна дисципліна

силабус

КР

ОК3.3

Архітектурно-будівельне проектування 3

навчальна дисципліна

силабус

КР

ОК4

Планування та забудова територій

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК5

Інжинірингова діяльність у сфері будівництва

навчальна дисципліна

силабус

РГР

ОК6

Сучасні будівельні матеріали та конструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

 

 

ОК7

Інформаційне моделювання будівель (BIM)

навчальна дисципліна

силабус

КР

ОК8

Технологічний аудит

навчальна дисципліна

силабус

КР

ОК9

Кошторисна справа в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

КР

ОК10

Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

навчальна дисципліна

силабус

РГР

ОК11

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів

навчальна дисципліна

силабус

РГР

ОК12

Екологічна безпека будівель і матеріалів

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК13

Професійна практика

практика

силабус

 

Ок14

Підготовка кваліфікаційної роботи

практика

силабус

Методичні рекомендації

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Загальні компоненти

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Професійна та цивільна безпека

навчальна дисципліна

силабус

 

Ораторське мистецтво

навчальна дисципліна

силабус

 

Психологія особистості

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Сучасна нормативна база та контроль якості в будівництві та реконструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

Архітектурні конструкції споруд громадського призначення

навчальна дисципліна

силабус

 

Реконструкція і реставрація архітектурних об’єктів

навчальна дисципліна

силабус

 

Містобудівний кадастр

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи проектування сучасних енергоефективних будівель

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління проектами

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

навчальна дисципліна

силабус

 

Економіка галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Оцінка технічного стану будівель та розробка експертних висновків

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація бізнесу

навчальна дисципліна

силабус