ОПП Архітектурно-будівельний інжиніринг

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Кваліфікація

Магістр з будівництва та цивільної інженерії

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Коробко Оксана Олександрівна,

д.т.н., доцент, завідувач кафедри Архітектурних конструкцій, okskorobko@ogasa.org.ua


Передумови створення освітньої програми Архітектурно-будівельний інжиніринг:

Зміни, які відбулися в будівельній сфері України, в період її незалежності та запровадження практик міжнародного досвіду, вдосконалення законодавчої бази, в тому числі Законів України «Про архітектурну діяльність» та "Про регулювання містобудівної діяльності", зумовили необхідність в фахівцях, які здатні комплексно консультувати замовника будівництва з питань реалізації проєкту, займатися підбором постачальників і підрядників, об'єктивно і незалежно керувати будівництвом на майданчику і повністю супроводжувати проєкт на всіх його стадіях.

У 2017 році були внесені зміни до Державного класифікатора професій ДК 003:2010 та включено нову професію «інженер-консультант (будівництво)». Проведений у 2015-2018 роках моніторинг ринку праці та аналіз запитів від організацій-роботодавців виявив високий попит на підготовку фахівців з інжинірингової діяльності у сфері будівництва (інжиніринг).

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється в Інженерно-будівельному інституті

Випускова кафедра – Архітектурних конструкцій.

Кафедра Архітектурних конструкцій з’явилася в структурі Одеської державної академії будівництва та архітектури у 1971 р. Впродовж всього часу діяльності кафедри велася успішна підготовка архітекторів та інженерів-будівельників.

Розробка нової освітньої програми "Архітектурно-будівельний інжиніринг" розпочато у  2018 році. При розробці ОП були враховані здобутки вітчизняного та міжнародного досвіду функціонування подібних програм, аналізу проведеного опитування здобувачів вищої освіти та випускників академії,  відповідно до Національної рамки кваліфікацій і на основі проєкту стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 192 "Будівництво та цивільної інженерії". До розробки ОП були залучені НПП кафедри Архітектурних конструкцій та профільних кафедр Інженерно-будівельного інституту ОДАБА.

Освітньо-професійна програма "Архітектурно-будівельний інжиніринг" зі спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" затверджена Вченою радою Одеської академії будівництва та архітектури 14 травня 2020 р., протокол №9.

Вперше введено в дію з 01 вересня 2020 року.

Перший набір здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за денною та заочною формами навчання здійснено у 2020-2021 навчальному році.

Програма враховує сучасні тенденції розвитку будівельної галузі та охоплює дисципліни, які передбачають поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками майбутньої професійної діяльності.


Орієнтація освітньої програми:

Програма орієнтована на оволодіння знаннями, вміннями та навичками, спрямованими на поглиблену підготовку фахівця за спеціалізацією архітектурно-будівельного інжинірингу у сфері: проектування, конструювання, будівництва, експлуатації, зберігання і реконструкції та інженерно-технічного нагляду будівельних об’єктів; консультування з питань організаційно-фінансового характеру, а також колективних, громадських та особистих послуг.


Придатність до працевлаштування:

За державним класифікатором професій ДК 003:2010 магістр з будівництва та цивільної інженерії за освітньо-професійною програмою «Архітектурно-будівельний інжиніринг» може залучатися до таких видів діяльності:

       2142 Професіонали в галузі цивільного будівництва:

                2142.2 Інженери в галузі цивільного будівництва:

- Інженер з нагляду за будівництвом.

- Інженер з проектно-кошторисної роботи.

- Інженер-будівельник.

- Інженер-проектувальник(цивільне будівництво).

- Інженер-консультант (будівництво).


Подальше навчання:

Навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня (циклу) 8 рівня Національної рамки кваліфікацій України (аспірантура).

Стажування у вітчизняних і зарубіжних університетах і компаніях.

Участь в освітніх програмах за фахом.

Освітня програма

 

2021

 

 

Навчальний план

 

2021

 

 

Відомості самооцінювання

 

2021

 

 

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

ОК1. Господарсько-договірні та тендерні відносини в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК2.Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

ОК3. Проектний менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК4. Інжинірингова діяльність у сфері будівництва

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК5. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК6. Кошторисна справа в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК7. Технологічний аудит

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК8. Планування та забудова територій

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК9. Архітектурно-будівельне проектування 1

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК10. Архітектурно-будівельне проектування 2

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК11. Архітектурно-будівельне проектування 3

 навчальна дисципліна

силабус

 

ОК12. Інформаційне моделювання будівель (BIM-Revit)

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК13. Сучасні будівельні матеріали та конструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК14. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

навчальна дисципліна

силабус

 

ОК15. Практична підготовка

практика

силабус

 

ОК16. Атестаційна робота

кваліфікаційна робота

силабус