ОПП Будівельна техніка і автомобілі (м)

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Будівельна техніка та автомобілі»

Код і назва галузі знань

13 «Механічна інженерія»

Код і назва спеціальності

133 «Галузеве машинобудування»

Кваліфікація

магістр з галузевого машинобудування

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України –7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Бондаренко Андрій Єгорович,

Завідувач кафедри машинобудування, к.т.н., доцент, bondarenkoae@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2018

2020

 

Навчальний план

2018

2020

 

Відомості самооцінювання

 

 

2021

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Двигуни внутрішнього згорання. Тепловий та динамічний розрахунок

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проєкт

Оптимальне проектування механічних систем і конструкцій

навчальна дисципліна

силабус

 

Розрахунки та конструювання технологічного обладнання

навчальна дисципліна

силабус

 

Аналіз конструкцій та основи розрахунку автотранспортних засобів

навчальна дисципліна

силабус

 

Технологічне проектування підприємств з технічного сервісу будівельних машин і автомобілів

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проєкт

Математичні методи в інженерних розрахунках

навчальна дисципліна

силабус

 

Розрахунки та проектування вантажопідйомної техніки

навчальна дисципліна

силабус

 

Мехатроніка

навчальна дисципліна

силабус

 

Переддипломна практика

практика

силабус

 

Атестація

кваліфікаційна робота

методичні вказівки

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Економіка галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Інтелектуальна власність

навчальна дисципліна

силабус

 

Правове регулювання господарської діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Ліцензування та сертифікація на автомобільному транспорті

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація автомобільних перевезень

навчальна дисципліна

силабус

 

Охорона праці в галузі

навчальна дисципліна

силабус

 

Ергономіка

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи наукових досліджень

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація фірмового сервісного обслуговування автомобілів

навчальна дисципліна

силабус

 

Спецтехніка в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Виробнича експлуатація будівельних машин

навчальна дисципліна

силабус

 

Комп'ютерні технології в наукових і інженерних розрахунках

навчальна дисципліна

силабус

 

Технологія комп'ютерного моделювання в машинобудуванні

навчальна дисципліна

силабус