ОПП Менеджмент

Назва освітньо-професійної програми:

 

Менеджмент

 

Код і назва галузі знань:

07 Управління та адміністрування

 

Код і назва спеціальності:

073 Менеджмент

 

Кваліфікація:

бакалавр з менеджменту

 

Тривалість програми:

3 роки 10 місяців для вступників на базі ПЗСО

2 роки 10 місяців для вступників на базі МС

Кількість кредитів:

240 кредитів ЄКТС

 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:

НРК України – 7 рівень,

FQ-EHEA – перший цикл

ЕQF-LLL – 6 рівень

Гарант освітньої програми

 

 

Опис освітньої програми

Освітня програма

Перелік компонентів

 

Перелік компонент освітньої програми

Компоненти освітньої програми

Кількість
кредитів

Форма
підсумк.
контролю

Господарське законодавство

2

Залік

Екологія

2

Залік

Естетика товарів і дизайн

3

Залік

Етика ділового спілкування

2

Залік

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

7

Іспит

Історія будівництва та архітектури
Південного регіону

3

Залік

Історія консюмеризму

2

Залік

Історія України та української культури

4

Іспит

Конфліктологія

4

Залік

Основи наукових досліджень

3

Залік

Охорона праці та безпека життєдіяльності

3

Залік

Правознавство

2

Залік

Психологія

2

Залік

Соціологія та політологія

2

Залік

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

Іспит

Філософія

2,5

Іспит

Іноземна мова (спецкурс)

1,5

Залік

Фізичне виховання

9

Залік

Вища математика

9

Іспит

Економетрія

3

Залік

Економічна теорія

2

Залік

Економіко-математичні методи і моделі

3

Залік

Електронна комерція

2

Залік

Інформатика

8

Іспит

Інформаційні технології

2

Залік

Комп'ютерне діловодство

3

Залік

Макроекономіка

3

Залік

Математичне програмування

3

Залік

Мікроекономіка

4

Іспит

Статистика

4

Іспит

Теорія ймовірностей і математична статистика

3

Залік

Адміністративний менеджмент

3

Іспит

Державне та регіональне управління

3

Залік

Економіка і фінанси підприємства

7

Іспит

Зовнішньоекономічна діяльність

3

Залік

Логістика

3

Іспит

Менеджмент

7

Іспит

Маркетинг

5

Іспит

Міжнародні економічні відносини

3

Іспит

Менеджмент в будівництві

2,5

Залік

Облік і аудит

4

Залік

Операційний менеджмент

4

Іспит

Оцінка нерухомості

2

Залік

Самоменеджмент

4

Іспит

Стратегічне управління

4

Іспит

Теорія організацій

3

Іспит

Управління інноваціями

3,5

Іспит

Управління персоналом

4

Іспит

Фінанси, гроші та кредит

4

Іспит

     

Виробнича практика

6

Залік

Навчальна практика «Вступ до фаху»

1,5

Залік

Навчальна «Практика з економічної інформатики»

3

Залік

Переддипломна практика

1,5

Залік

     

Бізнес-планування будівельної діяльності

3

Залік

Економіка праці і соціально-трудові відносини

2

Залік

Економічний аналіз

3

Залік

Інвестиційний менеджмент

4,5

Іспит

Інфраструктура будівельного ринку

3

Залік

Ландшафтний дизайн об’єктів будівництва

2

Залік

Міжнародний менеджмент

3

Іспит

Організація рекламної діяльності

2

Залік

Основи будівельної справи

4

Іспит

Оцінка будівельного бізнесу

3

Залік

Стратегічний маркетинг

3

Залік

Страхування в будівництві

3

Залік

Товарознавство будівельних матеріалів

3

Залік

Технологія будівельного виробництва

4

Іспит

Управління інтернет-маркетингом

3

Іспит

Управління потенціалом будівельного підприємства

4,5

Залік

Управління ризиками в будівництві

2

Залік

Цінова політика в будівництві

2

Залік

     

Державна атестація (захист дипломної роботи)

9

-

 

240