ОПП Транспортні технології на автомобільному транспорті

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Код і назва галузі знань

27 «Транспорт»

Код і назва спеціальності

275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Кваліфікація

Бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

Тривалість програми

3 роки 10 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

240 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України –6 рівень,
FQ-EHEA – перший цикл,
ЕQF-LLL – 6 рівень

Гарант освітньої програми

Волобуєва Тетяна Вячеславівна,

к.т.н., доцент кафедри машинобудування, volobueva@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2020

2021

 

Навчальний план

2020

2021

 

Відомості самооцінювання

 

2021

 

 

Перелік освітніх компонент

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проєктування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Історія України та української культури

навчальна дисципліна

силабус

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна

силабус

 

Філософія

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Вища математика

навчальна дисципліна

силабус

 

Фізика

навчальна дисципліна

силабус

 

Хімія

навчальна дисципліна

силабус

 

Теоретична механіка

навчальна дисципліна

силабус

 

Інформатика

навчальна дисципліна

силабус

 

Теорія ймовірностей і математична статистика

навчальна дисципліна

силабус

 

Вступ в спеціальність

навчальна дисципліна

силабус

 

Пасажирські перевезення

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проєкт

Загальний курс транспорту

навчальна дисципліна

силабус

 

Вантажні перевезення

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проєкт

Транспортна географія

навчальна дисципліна

силабус

 

Транспортне право

навчальна дисципліна

силабус

 

Міжнародні перевезення

навчальна дисципліна

силабус

 

Транспортні засоби

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціалізований рухомий склад

навчальна дисципліна

силабус

 

Вантажознавство

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи технічної експлуатації автомобілів

навчальна дисципліна

силабус

 

Транспортні системи

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління автомобільними перевезеннями

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Транспортно-експедиційна робота

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи охорони праці

навчальна дисципліна

силабус

 

Логістика

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи теорії транспортних процесів і систем

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Економіка та планування роботи підприємства

навчальна дисципліна

силабус

 

Взаємодія видів транспорту

навчальна дисципліна

силабус

курсова робота

Логістичний менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

Ергономіка

навчальна дисципліна

силабус

 

Ліцензування та сертифікація на автотранспорті

навчальна дисципліна

силабус

 

Транспортне планування міст

навчальна дисципліна

силабус

курсовий проєкт

Інформаційні системи і технології на транспорті

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи теорії систем і управління

навчальна дисципліна

силабус

 

Дослідження операцій в транспортних системах

навчальна дисципліна

силабус

 

Зовнішньоторговельні транспортні операції

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерна та комп'ютерна графіка

навчальна дисципліна

силабус

 

Практична підготовка

практика

силабус 1

силабус 2

 

Атестація

кваліфікаційна робота

методичні вказівки

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Правознавство

навчальна дисципліна

силабус

 

Етика

навчальна дисципліна

силабус

 

Екологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Соціологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Діловодство та документознавство

навчальна дисципліна

силабус

 

Психологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Цивільний захист

навчальна дисципліна

силабус

 

Релігієзнавство

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Основи автоматизованого проектування

навчальна дисципліна

силабус

 

Безпека життєдіяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи підприємництва

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи маркетингу

навчальна дисципліна

силабус

 

Інформаційні технології в управлінні міжнародними перевезеннями

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи наукових досліджень

навчальна дисципліна

силабус

 

Основи митного законодавства та митно-брокерська діяльність

навчальна дисципліна

силабус

 

Економічні зв'язки та зовнішньо-економічна діяльність на транспорті

навчальна дисципліна

силабус

 

Комерційна робота на транспорті

навчальна дисципліна

силабус

 

Технічна експертиза ДТП

навчальна дисципліна

силабус

 

Екологічні характеристики міст

навчальна дисципліна

силабус

 

Проектний аналіз

навчальна дисципліна

силабус

 

Системи управління транспортом

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація контейнерних перевезень

навчальна дисципліна

силабус

 

Блок 1 - Транспортно-складська логістика

Проектування транспортно-складських комплексів

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація навантажувально-розвантажувальних робіт

навчальна дисципліна

силабус

 

Трансфер інновацій в логістичних системах

навчальна дисципліна

силабус

 

Міські та регіональні логістичні системи

навчальна дисципліна

силабус

 

Аналіз ефективності логістичних систем

навчальна дисципліна

силабус

 

Блок 2 - Організація дорожнього руху

Правила дорожнього руху

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація та безпека дорожнього руху

навчальна дисципліна

силабус

 

Шляхи сполучення та транспортна телематика

навчальна дисципліна

силабус

 

Технічні засоби регулювання дорожнього руху

навчальна дисципліна

силабус

 

Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних шляхів

навчальна дисципліна

силабус