ОПП Управління проектами

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма

Управління проектами

Код і назва галузі знань

07 Управління та адміністрування

Код і назва спеціальності

073 Менеджмент і адміністрування

Кваліфікація

Магістр з менеджменту

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

Національна Рамка кваліфікації - 7 рівень

FQ-EHEA – другий цикл

ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Ширяєва Наталія Юріївна, к.т.н, доцент кафедри менеджменту і маркетингу, mup@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2022

 

Навчальний план

2022

 

Відомості самооцінювання

 

 

 Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Силабуси

Навчально-методичні матеріали

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 

Загальні компоненти

 ОК1

 Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

 

 ОК2

 Іноземна мова (спецкурс)

навчальна дисципліна

силабус

 

 

Спеціальні (фахові) компоненти

 ОК3

Управління проектами

навчальна дисципліна

силабус

 

 ОК4

Стратегічний менеджмент

навчальна дисципліна

силабус

 

 ОК5

Математичні моделі в економічній діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

 ОК6

Формування проектної команди

навчальна дисципліна

силабус

 

 ОК7

Проектне фінансування

навчальна дисципліна

силабус

методичні рекомендації

 ОК8

Регулювання містобудівної діяльності

навчальна дисципліна

силабус

методичні рекомендації

 ОК9

Основи управління проектами в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

 ОК10

Професійна практика

практика

силабус

програма практики

 ОК11

Кваліфікаційна робота

виконання кваліфіка-ційної роботи

 

методичні рекомендації