ОПП Містобудування (м)

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Містобудування

Код і назва галузі знань

19 Архітектура та будівництво

Код і назва спеціальності

191 «Архітектура та містобудування»

Кваліфікація

Магістр з архітектури та містобудування

Тривалість програми

1 рік 5 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

90 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України - 7 рівень

FQ-EHEA – другий цикл

ЕQF-LLL – 7 рівень

Гарант освітньої програми

Сторожук Світлана Сергіївна, кандидат архітектури, доцент кафедри Містобудування, storozhuk_svetlana@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2019

2020

2021

2022

 

Навчальний план

2019

2020

2021

2022

 

Відомості самооцінювання

 

 

 

 

 

 

Перелік освітніх компонентів

 

Назва

Вид

Силабуси

Навчально-методичні матеріали

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Загальні компоненти

Екологічне обґрунтування архітектурно-будівельних рішень

навчальна дисципліна

силабус

 

Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Містобудівне проектування

навчальна дисципліна

силабус

КП 1

КП 2

КП 3

Енергозбереження в архітектурі та містобудуванні

навчальна дисципліна

силабус

 

Комплексні дослідження містобудівного простору

навчальна дисципліна

силабус

 

Комп'ютерне моделювання

навчальна дисципліна

силабус

 

Ландшафтно-просторова організація міста

навчальна дисципліна

силабус

 

Інноваційні інструменти містобудування

навчальна дисципліна

силабус

 

Естетика міського та природного довкілля

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасна транспортна та інженерна інфраструктура міста

навчальна дисципліна

силабус

 

Проектно-дослідницька практика

практика

силабус

 

Переддипломна практика

практика

силабус

 

Кваліфікаційна робота

атестація

 

МР

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Загальні компоненти

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Професійна та цивільна безпека

навчальна дисципліна

силабус

 

Ораторське мистецтво

навчальна дисципліна

силабус

 

Психологія особистості

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Реновація міських територій

навчальна дисципліна

силабус

 

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

навчальна дисципліна

силабус

 

Культурологічні аспекти туристично-рекреаційного середовища

навчальна дисципліна

силабус

 

Благоустрій та озеленення міських територій

навчальна дисципліна

силабус

 

Регулювання містобудівної діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Містобудівний кадастр

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління проектами

навчальна дисципліна

силабус

 

Управління природоохоронною діяльністю

навчальна дисципліна

силабус

 

Сучасні будівельні матеріали та конструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

Ландшафтний дизайн та дизайн обладнання середовищних систем

навчальна дисципліна

силабус

 

Особливості проектування спортивних будівель та споруд

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерне забезпечення будівель з використанням енергозберігаючих технологій

навчальна дисципліна

силабус