ОПП Містобудування (м)

Назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма (ОПП)

Містобудування

Код і назва галузі знань

19 «Архітектура та будівництво»

Код і назва спеціальності

191 «Архітектура та містобудування»

Кваліфікація

Магістр з архітектури та містобудування

Тривалість програми

1 рік 10 місяців

Кількість кредитів ЄКТС

120 кредитів ЄКТС

Рівень відповідно до національної рамки кваліфікації, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя

НРК України – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
EQF–LLL – 7 рівень

 

Гарант освітньої програми

Савицька Ольга Степанівна,

к.арх., професор кафедри Містобудування savytska_garant@ogasa.org.ua

 

Освітня програма

2019

2021

Навчальний  план

2019

2021

Відомості самооцінювання

 

2021

 

Перелік освітніх компонентів

Назва

Вид

Навчально-методичні матеріали

Силабуси

Курсове проектування

Обов’язкові компоненти

Загальні компоненти

Іноземна мова

навчальна дисципліна

силабус

 

Правове регулювання господарської діяльності в будівництві

навчальна дисципліна

силабус

 

Професійна та цивільна безпека

навчальна дисципліна

силабус

 

Енергозбереження в архiтектурi та мicтобудуваннi

навчальна дисципліна

силабус

 

Екологічне обґрунтування архітектурно-будівельних рішень

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Сучасні будівельні  матеріали та конструкції

навчальна дисципліна

силабус

 

Організація та управління проектуванням та будівництвом

навчальна дисципліна

силабус

 

Містобудівне проектування 

навчальна дисципліна

силабус

 

Містобудівна типологія

навчальна дисципліна

силабус

 

Методика  передпроектних досліджень

навчальна дисципліна

силабус

 

Естетика міського та природного довкілля

навчальна дисципліна

силабус

 

Комп'ютерна графіка в архітектурному та містобудівному проектуванні

навчальна дисципліна

силабус

 

Проектно-дослідницька практика

навчальна дисципліна

силабус

 

Переддипломна практика

навчальна дисципліна

силабус

 

Кваліфікаційна (магістерська) робота

атестація

 

 

Вибіркові компоненти

Загальні компоненти

Містобудівний кадастр

навчальна дисципліна

силабус

 

Регулювання містобудівної діяльності

навчальна дисципліна

силабус

 

Естетика

навчальна дисципліна

силабус

 

Філософія творчості

навчальна дисципліна

силабус

 

Ораторське мистецтво

навчальна дисципліна

силабус

 

Спеціальні (фахові) компоненти

Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій

навчальна дисципліна

силабус

 

Реконструкція міських територій

навчальна дисципліна

силабус

 

Благоустрій та озеленення міських територій

навчальна дисципліна

силабус

 

Інженерний благоустрій міських територій та міський транспорт

навчальна дисципліна

силабус

 

Теорія містобудування

навчальна дисципліна

силабус

 

Проблеми збереження та реконструкції історичної забудови

навчальна дисципліна

силабус

 

Архітектурна колористика

навчальна дисципліна

силабус

 

Дизайн архітектурного середовища

навчальна дисципліна

силабус