Центр організації освітнього процесу

Центр організації освітнього процесу є структурним підрозділом Одеської державної академії будівництва та архітектури (далі - академія).


Мета діяльності Центру організації освітнього процесу: планування, організація і контроль освітнього процесу в академії за ліцензованими спеціальностями і обсягами підготовки відповідно до нормативних документів; реалізація академічної політики академії та нормативне забезпечення освітнього процесу; забезпечення реалізації державної політики з питань ліцензування та акредитації освітньої діяльності.


Обов’язки Центру організації освітнього процесу: забезпечення умов, необхідних для організації освітнього процесу в академії та вирішення всіх питань щодо забезпечення якості підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців.

З метою забезпечення належного контролю за проведенням екзаменаційних сесій і оперативного реагування на можливі факти порушень і зловживань, а також надання інформаційної та методичної допомоги студентам, викладачам та іншим категоріям громадян організовано роботу консультативної телефонної лінії навчальної частини по телефону 723-49-85.
1. Розробка навчальних планів відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

2. Вдосконалення форми та змісту навчальних планів щодо відповідності їх освітньо-професійним, освітньо-науковим програмам підготовки фахівців.

3. Погодження проектів робочих навчальних планів з укладачами за спеціальностями, спеціалізаціями.

4. Систематизація діючих планів та забезпечення належного використання та зберігання їх оригіналів, за якими ведеться підготовка фахівців в Університеті, включаючи структурні підрозділи.

Розрахунок обсягів навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету на навчальний рік.

5. Надання рекомендацій кафедрам щодо розподілу персоніфікованого навантаження викладачів.

6. Складання розкладів навчальних занять і екзаменів у визначені терміни та доведення їх до викладачів і здобувачів вищої освіти через деканати, кафедри, мережу Інтернет.

7. Аналіз графіку освітнього процесу та розробка його моделі на наступний рік відповідно до вимог нормативно-правових актів України, Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, стандартів вищої освіти, навчально-методичної документації щодо організації освітнього процесу та надання пропозицій щодо його вдосконалення.

8. Підготовка аналітичних матеріалів щодо виконання науково-педагогічними працівниками академії аудиторного навантаження.

9. Здійснення контролю проведення передбачених розкладом аудиторних занять/консультацій/екзаменів/заліків.

10. Оперативне реагування на зміни в освітньому процесі (в разі потреби, здійснення переведення навчальних занять з однієї аудиторії до іншої, внесення змін до розкладу тощо).

11. Систематичний облік використання аудиторного фонду академії та аналіз ефективності його використання.

12. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення навчальних приміщень, їх розширення і оснащення сучасним обладнанням та технічними засобами.

13. Здійснення оперативного обліку контингенту здобувачів вищої освіти усіх форм навчання академії і структурних підрозділів академії за встановленими формами. Внесення пропозицій щодо формування академічних груп.

14. Ведення обліку і аналізу розподілу обсягів аудиторної роботи кафедр між викладачами на рік у розрізі семестрів навчального року.

15. Здійснення оперативного обліку та контролю виконання викладачами/кафедрами навантаження, підготовка узагальненої інформації про виконання обсягів навантаження викладачами/кафедрами за перше і друге півріччя навчального року. Внесення пропозицій щодо удосконалення роботи на кафедрах.

16. Ведення обліку обсягів виконаної роботи за погодинною оплатою праці викладачів кафедр.

17. Організація роботи щодо формування та затвердження списків голів Екзаменаційних комісій.

18. Забезпечення підготовки до проведення атестації здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями.

19. Контроль правильності й своєчасності заповнення викладачами кафедр індивідуальних планів роботи та ведення іншої навчальної документації працівниками кафедр і деканатів інститутів.

20. Ведення оперативного обліку і аналізу показників навчальної роботи здобувачів вищої освіти академії. Підготовка аналітичних матеріалів про успішність здобувачів вищої освіти з урахуванням результатів підсумкового семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти.

21. Здійснення оперативного контролю за видачею дипломів про освіту.

22. Розробка положень та інструкцій з актуальних для академії питань управління освітнім процесом.

23. Здійснення контролю щодо правильності ведення навчальної та обліково-звітної документації деканатами інститутів, кафедрами і викладачами.

24. Забезпечення реалізації положень законодавчих актів у сфері ліцензування, акредитації (закони України, постанови Кабінету Міністрів України) та виконання нормативних документів щодо ліцензування та акредитації.

25. Підготовка плану проведення ліцензування та акредитації академії на навчальний рік.

26. Проведення консультування відповідальних осіб випускових кафедр академії, які здійснюють підготовку матеріалів за спеціальностями щодо надання освітніх послуг, з питань підготовки та оформлення справ тощо.

27. Перевірка дотримання і виконання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої та умов забезпечення державної гарантії якості вищої освіти в матеріалах самоаналізу за спеціальностями академії та справах щодо ліцензування.

28. Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів з питань ліцензування та акредитації.