Забезпечення освітнього процесу

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Порядок проведення атестації

Порядок проведення семестрового контролю

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та закриття освітніх програм

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією  в ОДАБА

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті  ОДАБА

ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ОДАБА

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про визначення рейтингу науково-педагогічних працівників 

Принципи планування освітньої діяльності

Зведений графік навчального процесу для денної форми навчання

Зведений графік навчального процесу для заочної форми навчання

Положення про атестаційну випускну роботу (магістр) 

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про систему оцінювання знань та вмінь студентів ОДАБА

Кодекс про академічну доброчесність в ОДАБА

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про академічну мобільність 

Положення про організацію практик студентів ОДАБА

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

Здобувачі освіти

Комплексний план виховної роботи зі студентами ОДАБА

Положення про організацію виховної роботи

Наказ про гуртки 23.11.2018 №221од

Наказ про гуртки 27.09.2019 №228 од

Звіт по маломобільним групам

Положення про організацію вивчення вибіркових дисциплін

Положення про науково-творчий гурток та проблемну групу

Наказ про гуртки 18.11.2020 №252од

Положення про систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти 

Положення про гаранта освітньої програми

Положення  про наукового керівника здобувача наукового ступеню доктора філософії
Одеської державної академії будівництва та архітектури

ПОЛОЖЕННЯ про порядок звітування здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії про виконання індивідуального плану наукової роботи