Забезпечення освітнього процесу


ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ

Диплом БакалавраДиплом Магістра


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Перелік документів з навчально-методичного забезпечення освітньої програми

Методичні рекомендації щодо структури, змісту, обсягу та технічних вимог до видання навчально-методичної літератури


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Положення про вільний вибір дисциплін

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії

Порядок проведення атестації

Порядок проведення семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та закриття освітніх програм

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання, попередження та врегулювання випадків, пов'язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією  в ОДАБА

ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ОДАБА

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про визначення рейтингу науково-педагогічних працівників 

Принципи планування НП 2021

Зведений графік навчального процесу для денної форми навчання 2023-2024

Зведений графік навчального процесу для заочної форми навчання 2023-2024

Положення про атестаційну випускну роботу (магістр) 

Положення про організацію освітнього процесу

Кодекс про академічну доброчесність в ОДАБА

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про академічну мобільність 

Положення про організацію практик студентів ОДАБА

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

Положення про організацію виховної роботи

Наказ про гуртки 23.11.2018 №221од

Наказ про гуртки 27.09.2019 №228 од

Звіт по маломобільним групам

Положення про науково-творчий гурток та проблемну групу

Наказ про гуртки 18.11.2020 №252од

Положення про систему оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти 

Положення про гаранта освітньої програми

Положення  про наукового керівника здобувача наукового ступеню доктора філософії
Одеської державної академії будівництва та архітектури

ПОЛОЖЕННЯ про порядок звітування здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії про виконання індивідуального плану наукової роботи

Наказ про гуртки 28.10.2021 №196од

Порядок перевірки академічних робіт та наукових текстів на плагіат

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення, поновлення та повторне навчання 2021

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін)

Порядок проведення опитування учасників освітнього процесу

Наказ про гуртки 28.10.2022 №209од

Порядок визнання результатів неформального та або інформального навчання

Наказ про гуртки 26.10.2023 №211од