Етап 1. Документи для розгляду дис. роботи в раді

Згідно Положення про спеціалізовану вчений раду 
здобувач наукового ступеня подає такі документи до ради:

 


 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача - засвідчується підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради після подання документів у спецраду (2 примірники).
 3. Особова картка (форма П–2ДС) , затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 4. Копія диплома магістра (спеціаліста) - засвідчується підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради після подання документів у спецраду (2 примірники).

 

У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники).

 

Копія свідоцтва про зміну імені - засвідчується підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради після подання документів у спецраду  (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).

 

 1. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів,  затвердженим  постановою  Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309. Цей документ видає Відділ аспірантури академії.
 2. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі. Цей документ видає Відділ аспірантури академії.
 3. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук - засвідчується підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради після подання документів у спецраду (2 примірники),  (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

 

У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

 

 1. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий  організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).
Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, докто­ром наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печат­кою.
 
У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.
 
Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

 

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 

 1. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

 

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

 

До документів додаються:

 

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утво­рено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

 

 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

 

 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

 

 • автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

 

 • примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
 • компакт-диск типу CD-R – 5 одиниць.

 

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

 

Після оформлення перерахованих вище
документів готуються наступні:

 

 1. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про науковий рівень, наукову новизну дисертації, відповідність її даній спеціальності та профілю ради, повноту викладу основних результатів дисертації в друкованих працях та особистого внеску дисертанта, використання в дисертації матеріалів і висновків кандидатської дисертації здобувача, а також пропозиції щодо призначення офіційних опонентів. (2 прим.).
 2. Витяг  з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з рішенням ради про прийняття дисертації до захисту  та  призначення офіційних опонентів.
 3. Відомості про офіційних опонентів  (2 прим.)

 

 
Перейти до етапу 2